Prisma pocketwoordenboek Fries

woordenboek
Prisma pocketwoordenboek Fries
Janneke Spoelstra

Nieuwe editie van het Fries woordenboek -- Nije edysje fan it Frysk wurdboek

Die andere officiële landstaal - met ruim een half miljoen sprekers, verplicht (en met liefde) onderwezen op de Friese scholen - verdient een betrouwbaar woordenboek. Deze Prisma behoort daarom tot de standaarduitrusting van de Friese jeugd en van iedereen die veel met Fries te maken heeft.

In deze nieuwe editie zijn de meest recente officiële spellingswijzigingen doorgevoerd en zijn alle trefwoorden aangepast aan de Foarkarswurdlist (voorkeurswoordenlijst) van het Fries, zoals te vinden op www.taalweb.frl, ontwikkeld door de Fryske Akademy

Dy oare offisjele lânstaal - mei in heal miljoen sprekkers, ferplicht (en mei leafde) ûnderwiisd op ’e Fryske skoallen – fertsjinnet in betrouber wurdboek. Dizze Prisma heart dêrom ta de standerttarissing fan ’e Fryske jongerein en fan elkenien dy’t in soad mei it Frysk te meitsjen hat.

Yn dizze nije edysje binne de meast resinte offisjele staveringswizigingen trochfierd en binne alle trefwurden oanpast oan ’e Foarkarswurdlist fan it Frysk, lykas te finen op www.taalweb.frl, ûntwikkele troch de Fryske Akademy.

  • Fries-Nederlands en Nederlands-Fries in één band
  • Handzaam en toegankelijk voor gebruik op school en in het dagelijks leven
  • Sluit aan bij leermethoden Fries die op scholen worden gebruikt
  • Samengesteld en bijgewerkt door experts in de Friese taal
  • Frysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Frysk yn ien bân
  • Hânsum en tagonklik foar gebrûk op skoalle en yn it deistich libben
  • Slút oan by learmetoaden Frysk dy’t op skoallen brûkt wurde
  • Gearstald en bywurke troch eksperts yn ’e Fryske taal
Paperback | 9789000352371
€ 17,99

Wellicht ook interessant:

NEDERLANDS
speciaal voor beginnende woordenboekgebruikers
Grammatica Latijn
Latijnse grammatica, regels en uitleg.
Tirocinium latinum
Oefenboek voor het leren van Latijn.
Tirocinium Graecum
Griekse grammatica en vertaalhulp

Pages