Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

www.prisma.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld, toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig op zicht verband houdt met het gebruik van www.prisma.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.prisma.nl te kunnen raadplegen. Www.prisma.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van www.prisma.nl verwijst.

www.prisma.nl stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan www.prisma.nl aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van www.prisma.nl.

Mocht u vragen hebben over projecten, teksten of andere zaken die www.prisma.nl betreffen, dan kunt u die mailen naar info@prisma.nl.

De informatie op www.prisma.nl wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@prisma.nl

 
Privacy

Prisma, onderdeel van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites. Prisma behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van bezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv houdt zich daarmee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, ontwikkelt, produceert en exploiteert content via print en online media. Daarbij legt Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv persoonlijke gegevens vast. Deze gegevens gebruikt Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Als u geen informatie wilt over nieuwe producten en diensten, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Heeft u toestemming verleend voor het gebruik van uw e-mailadres, dan kunt u deze altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@prisma.nl

 

Prisma en websites van derden

Op Prisma.nl en andere sites van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv treft u links aan naar websites van derden. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw persoonlijke gegevens. Informeert u zich over het privacybeleid van de sites die u bezoekt.

 

Gebruik van cookies

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv gebruikt cookies bij het aanbieden van haar diensten en producten. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de sites van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv voor u gemakkelijker te maken. Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies vanaf een website naar uw computer worden verzonden.