Nu ook als app beschikbaar: het woordenboek Fries - No ek as app beskikber: it wurdboek Frysk (1-6-2017)

Nu ook als app beschikbaar: het woordenboek Fries - No ek as app beskikber: it wurdboek Frysk (1-6-2017)

Nu ook als app beschikbaar: het woordenboek Fries - No ek as app beskikber: it wurdboek Frysk (1-6-2017)

Voorjaar 2016 verscheen de nieuwe editie van het woordenboek Fries. Nu is deze ook als app beschikbaar, voor Android en iOS-devices.

Fan ’t maitiid 2016 ferskynde de nije edysje fan it wurdboek Frysk. No is dizze edysje ek as app beskikber, foar Android- en iOS-devices.

De app bevat het gehele woordenboek Fries-Nederlands/Nederlands-Fries die dit voorjaar in een herziene editie verscheen. Met bijna 30.000 trefwoorden en 36.000 voorbeeldzinnen is het een rijke en betrouwbare informatiebron voor iedereen die thuis, op school of voor het werk wil communiceren in het Fries.

  • herziene editie 2016, in de nieuwe officiële spelling
  • spelling aangepast volgens de woordenlijst van de Fryske Akademy
  • sluit aan bij leermethoden in het voortgezet onderwijs

Yn ’e app sit it hiele wurdboek Frysk-Nederlânsk/Nederlânsk-Frysk dat fan ’t maitiid yn in oanpaste edysje ferskynde. Mei hast 30.000 trefwurden en 36.000 foarbyldsinnen is it in rike en betroubere ynformaasjeboarne foar elkenien dy’t thús, op skoalle of foar it wurk kommunisearje wol yn it Frysk.

  • oanpaste edysje 2016, yn ’e nije offisjele stavering
  • stavering oanpast neffens de Foarkarswurdlist fan ’e Fryske Akademy
  • slút oan by learmetoaden yn it fuortset ûnderwiis

Beschikbaar voor Android en iOS

Prijs € 9,99